توضیحات

تهیه شده از مرغوبترین چای شکسته بهاره ایرانی از مزارع منطقه بالابند تنکابن